DOWNLOAD

Text (.pdf)

Audio (.mp3)

Français

English

Waban-Aki (Abenakis)

Anishinabeg (Algonquins)

Atikamekw Nehirowisiwok

Eeyous (Cris)

Innus / Ilnus (Montagnais)

Inuit

Mi’gmaq (Micmacs)

Kanien’kehá:ka (Mohawks)

Naskapis